Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Dotacje w trybie bezkonkursowym

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, może zlecić realizację zadania publicznego, które spełniają łącznie następujące warunki:
- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych,
- zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (3 m-ce to zwykle 91 lub 92 dni),
- łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla danej organizacji,
- wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu na realizację zadania w trybie pozakonkursowym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Zasady udzielania dotacji w trybie art.19a
1. Organizacja może złożyć do Zarządu Powiatu Sulęcińskiego wniosek o rozpatrzenie oferty w trybie art. 19a wraz z załączoną ofertą na realizację zadania. Oferta powinna być złożona na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2. Na podstawie oferty Zarząd Powiatu uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie warunki wymienione powyżej.
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Zarząd Powiatu zamieszcza ofertę na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu.
4. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na jeden z określonych sposobów:
a. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Sulęcinie, ulica Lipowa 18,
b. pocztą elektroniczną na adres promocja@powiatsulecinski.pl,
c. faksem na numer: 95 755 55 57
5. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, zaś oferta podmiotu stanowi załącznik do umowy.
Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty albo inny dokument, wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu oferenta,
3) sprawozdanie merytoryczne za poprzedni rok lub w przypadku krótszej działalności oferenta za okres tej działalności, jeżeli przepisy prawa wymagają sporządzenia sprawozdania przez oferenta,
4) sprawozdanie finansowe oferenta (bilans, rachunek, wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
5) umowę partnerską lub oświadczenie partnera, w przypadku, gdy oferta będzie realizowana w partnerstwie,
6) oświadczenie oferenta, że nie został wykluczony z prawa otrzymywania dotacji ze środków publicznych,
7) w przypadku upoważnień do podpisywania dokumentów, winny być one dołączone do oferty.
 

Informujemy, że Zarząd Powiatu Sulęcińskiego podjął decyzje o wsparciu w trybie pozakonkursowym zadania "Nocne granie o Puchar Starosty Sulęcińskiego" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Garnizonu Wędrzyn WIARUS oraz zadania "Dożynki powiatowo-gminne" realizowanego przez Stowarzyszenie Razem Żubrów.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka