Powiat Sulecinski

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli

p.o. Naczelnika Wydziału
Przemysław Litwin
tel. (95) 755 52 43 wew. 25
ul. Lipowa 18a, pok. 208

Naczelnik Wydziału
Monika Kononowicz
tel. 95 755 52 43 wew. 71
ul. L:ipowa 18A, pok. 209

Wydział ds. gospodarowania mieniem i kontroli realizuje zadania w zakresie:

1) gospodarki nieruchomościami, w tym:
a) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa i powiatu
w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie wycen nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu, naliczania należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;
b) wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem, użyczaniem oraz zbywaniem nieruchomości;
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem;
d) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, wygaszanie trwałego zarządu, naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu;
e) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
f) prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu i służebności gruntowej;
g) prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa;
h) wyrażanie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej informacji o postępowaniu scaleniowym, wymiennym itp.;
i) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej;
j) prowadzenie postępowań dotyczących rekultywacji gruntu;
k) prowadzenie i przekazywanie do Krajowego Zasobu Nieruchomości wykazów nieruchomości,
o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości;
2) zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej starostwa, w tym:
a) administrowanie budynkami starostwa oraz prowadzenie spraw związanych z ich remontami, przeglądami i konserwacją;
b) zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego starostwa;
c) zapewnienie konserwacji wyposażenia starostwa;
d) ubezpieczenie mienia starostwa i powiatu;
e) zapewnienie transportu dla wyjazdów służbowych samochodami służbowymi;
f) zapewnienie przeglądów technicznych, napraw, remontów samochodów służbowych,
g) nadzorowanie eksploatacji samochodów służbowych;
h) rozliczanie czasu pracy kierowców;
i) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu;
d) nadzór nad realizacją umowy/umów na obsługę informatyczną starostwa, w tym:
-nadzór nad realizacją zadań przypisanych Administratorowi Systemów Informatycznych,
-nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa,
-nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w wewnętrznej sieci Intranet;
3) kontroli:
a) przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych starostwa i w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie realizacji zadań własnych powiatu, zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych powiatowi w drodze porozumień oraz
w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej
w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań powiatu;
b) koordynowanie czynności kontrolnych w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
c) przeprowadzanie w starostwie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu kontroli w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
d) sporządzanie protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
e) opracowywanie projektów rocznych planów kontroli;
f) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
g) współpraca z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w starostwie, nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
h) monitorowanie realizacji przez komórki organizacyjne starostwa zaleceń zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
i) prowadzenie książki kontroli przeprowadzanych w starostwie;
j) prowadzenie dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych przez Wydział Gospodarowania mieniem i Kontroli znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sulęcinie.

http://bip.powiatsulecinski.pl/47/Regulamin_Organizacyjny/

Pracownicy:

Stanowisko ds. kontroli
Natalia Danilewicz
tel.95 755 52 43 wew. 70
ul. Lipowa 16, pok. 305

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Magdalena Staszewska
tel. (95)755 52 43 wew. 23
ul. Lipowa 18a, pok. 204

Marzena Smolińska
tel. (95) 755 52 43 wew. 43
ul. Lipowa 18a, pok.204

Justyna Napierała - pracownik interwencyjny I stopnia
tel. (95) 755 52 43 wew. 45
ul. Lipowa 18a, pok.204

Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
Anna Dec
tel. (95) 755 52 43 wew. 13
ul. Lipowa 16, pok. 203

 

Najnowsze aktualności

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka