Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Aktualności

Można składać wnioski

31-03-2014

Można składać wnioski

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II". Powiat Sulęciński w 2014 roku  został zakwalifikowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami II".

Tym samym jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i inne podmioty z terenu naszego powiatu mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań, które mają na celu wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Potencjalni wnioskodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w trzech obszarach:

OBSZAR B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

OBSZAR C - utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

OBSZAR D - likwidacja barier transportowych.

UWAGA!

W ramach OBSZARU A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, obsługą programu zajmuje się odpowiedni samorząd wojewódzki, z którym należy się kontaktować w celu ustalenia procedur i terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

60% kosztów jego realizacji w przypadku OBSZARÓW A, B i C (w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania wysokość dofinansowania może stanowić maksymalnie 40% kosztów realizacji projektu);

80% w OBSZARZE D.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

OBSZAR A - do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte  i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł  za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną  w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu,

OBSZAR B - do 150.000,00 zł na każdy projekt,

OBSZAR C - do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,

OBSZAR D - do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

do 250.000,00 zł dla autobusów,

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

w OBSZARZE A - podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie medyczne, zakłady opieki zdrowotnej;

w OBSZARZE B - zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne;

w OBSZARZE C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,

w OBSZARZE D - organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, spółdzielnie socjalne osób prawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym formularze wniosku oraz niezbędne załączniki, znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/ (zakładka - programy i zadania PFRON/ Programy i zadania realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami II). Proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentami tam zamieszczonymi.

Dodatkowe informacje na temat możliwości wnioskowania o dofinansowanie ze środków PFRON                                  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" można uzyskać w Lubuskim Oddziale PFRON w Zielonej Górze - tel. 68 42 27 800 oraz w Wydziale Rozwoju Powiatu i Promocji Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - tel. 95 755 52 43 wew. 52.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć wniosek sporządzony na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do uchwały 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r.) wraz z niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w dokumencie pn. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A, B, C, D, F i G programu stanowiące załącznik nr 1  do uchwały 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 6 lutego 2013 r.

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2014 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski proszę składać na adres:

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

ul. Lipowa 18, 18a

69-200 Sulęcin

z dopiskiem „PFRON - Program wyrównywania różnic między regionami II".

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka