Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Nabór środków z KFS

21-01-2020

Nabór środków z KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza nabór na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   

Termin rozpoczęcia naboru 20.01.2020r. Termin zakończenia - do wyczerpania limitu środków na dany rok, nie dłużej jednak niż  do  28.02.2020r.

   

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są  na  finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W  2020 roku środki te będą przeznaczone na:

PRIORYTET nr 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po  przerwie związanej ze  sprawowaniem opieki na dzieckiem

Przyjęty zapis priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Dostępność do priorytetu nie jest warunkowana powodem przerwy w pracy tj. nie jest istotne czy był to urlop macierzyński, wychowawczy czy zwolnienie na opiekę na dzieckiem, nie ma również znaczenia długość przerwy w pracy jak również to czy jest to powrót do pracodawcy sprzed przerwy czy zatrudnienie u nowego pracodawcy.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik szkolenia spełnia warunki dostępu do priorytetu;

PRIORYTET nr 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w  wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników). Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o  dofinansowanie w  PUP. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać potrzebę nabycia umiejętności;

PRIORYTET nr 3- wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (patrz:  Barometr zawodów 2020 powiat sulęciński);

PRIORYTET nr 4 - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i  zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy

Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzeniem/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 4 można objąć jedynie osobę, która w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystała z nowych technologii i narzędzi pracy;

PRIORYTET nr 5 - wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

Przyjmuje się obszary i branże wskazane w   „Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020".

PRIORYTET nr 6 - wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjąć się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w  publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i  w  publicznych centrach kształcenia zawodowego - prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;

PRIORYTET nr 7 - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:

·                Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS lista ta jest dostępna pod adresem : http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ w formie interaktywnej bazy danych.

Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i  stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.

·                Spółdzielnie socjalne - to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna także posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do  skorzystania ze środków w  ramach tego priorytetu.

·                Zakłady aktywności zawodowej - to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

Ze środków w ramach tego priorytetu korzystać mogą wszyscy pracownicy Przedsiębiorstw społecznych i  ZAZ oraz pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnych.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, kształcenie ustawiczne może rozpocząć się po podpisaniu umowy o  wsparcie.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w  Sulęcinie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z  którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do  wypełnienia wniosku.

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na  kształcenie ustawiczne pracowników i  pracodawcy oraz   Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie: www.pupsulecin.pl - dokumenty do pobrania - Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w siedzibie Urzędu - pokój  numer  21, tel. 95  755 23 36 wew. 23.

 

 

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka