Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ferie Zimowe w SOK

20-01-2020

Ferie Zimowe w SOK

Sulęciński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Sulęcinie zapraszają na tegoroczne Ferie Zimowe - szykuje się świetna zabawa, zarówno w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oraz na filiach bibliotecznych! :) 

Spotykamy się w dniach 27.01 - 31.01. Co dla Was przygotowaliśmy?

27.01 PONIEDZIAŁEK

BALONIADA - warsztaty kreatywne z użyciem balonów

godz. 10:00 - Sala widowiskowa

Filia w Ostrowie: przygoda z książką, kamishibai, rękodzieło (godz. 12:30-14:00)

28.01 WTOREK

SPEKTAKL TEATRALNY „Smocza Legenda"

godz. 9:45 - Klub u Bulka

Filia w Ostrowie: przygoda z książką, kamishibai, rękodzieło (godz. 12:30-14:00)

Filia w Trzemesznie Lubuskim: planszówki i łamigłówki (godz. 13:00-15:00)

Filia w Żubrowie: planszówki i łamigłówki (godz. 12:00-15:00)

29.01 ŚRODA

PLANSZÓWKI i ŁAMIGŁÓWKI

godz. 10:00-12:00 - Biblioteka Publiczna

Filia w Ostrowie: przygoda z książką, kamishibai, rękodzieło (godz. 12:30-14:00)

Filia w Żubrowie: gra terenowa zakończona ogniskiem (godz. 12:00-15:00)

30.01 CZWARTEK - PORANEK FILMOWY

godz. 10:00 - Sala projekcyjna/Klub u Bulka

Filia w Ostrowie: przygoda z książką, kamishibai, rękodzieło (godz. 12:30-14:00)

Filia w Trzemesznie Lubuskim: wycieczka do lasu (godz. 13:00-15:00)

Filia w Żubrowie: bal karnawałowy (przebranie obowiązkowe!), (godz. 16:00-19:00)

31.01 PIĄTEK - OGNISKO ZIMOWE

godz. 16:30 - były kort tenisowy przy SOK

4.02 Filia w Trzemesznie Lubuskim: zimowy artysta (godz. 13:00-15:00)

6.02 Filia w Trzemesznie Lubuskim: czytanie na dywanie (godz. 13:00-15:00)

 

Poniżej załączamy regulamin ferii zimowych w SOK:

 

REGULAMIN - Ferie zimowe 2020

1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć organizowanych i prowadzonych w okresie ferii zimowych przez Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną z siedzibą przy

ul. Moniuszki 1, 69 -200 Sulęcin

2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku szkolnym (7 - 14 lat) wyrażające chęć uczestnictwa w nich, których opiekunowie prawni wypełnili KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ.

3. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.soksulecin.pl, www.bibliotekasulecin.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników SOK i Biblioteki Publicznej.

4. Zapisy na zajęcia odbywają się osobiście w sekretariacie SOK lub telefonicznie pod numerem 95 755 24 77, w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie 95 755 31 72.

5. Uczestnikami Ferii Zimowych 2020 mogą być jedynie dzieci zapisane do biblioteki, nieposiadające zaległych zobowiązań wobec Organizatora.

6. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przybycie dziecka na zajęcia i odebrania go z siedziby Organizatora. Spóźnienia dłuższe niż 10 minut mogą skutkować wykluczeniem uczestnika z zajęć w danym dniu.

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do siedziby Organizatora i z powrotem. (nie ma możliwości wcześniejszego albo późniejszego odbierania dziecka).

8. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani złożyć u Organizatora niezbędne oświadczenie.

9. Liczba miejsc jest ograniczona - Organizator przyjmuje 25 uczestników. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Zapisu/rezerwacji miejsca może dokonać osoba inna niż rodzic (np. babcia, ciocia, pełnoletnie rodzeństwo), jednakże rodzic w ciągu 2 dni musi osobiście uzupełnić wszystkie formalności.

11. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) i płatna jest z chwilą zapisu.

12. Opłata obejmuje wszystkie dni Ferii w SOK od 27.01.2020-31.01.2020

13. Opłata za ferie nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji uczestnika z całych ferii lub części zajęć, a także w przypadku usprawiedliwionej jak i nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika.

14. Zwrot całej kwoty opłaty w przypadku rezygnacji uczestnika z ferii jest możliwy jedynie wtedy, kiedy Organizatorowi uda się znaleźć inną osobę na miejsce rezygnującego uczestnika. W innym przypadku opłata nie jest zwracana.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Ferii w SOK ze względu na zbyt małą liczbę zapisanych uczestników. W tej sytuacji Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłatę.

16. Uczestnicy Ferii Zimowych 2020 mają obowiązek:

• bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktorów,

• przestrzegać ramowego harmonogramu,

• brać udział w realizacji programu,

• zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

• szanować mienie Organizatora,

• przestrzegać regulaminu Ferii zimowych 2020,

• okazywać szacunek instruktorom oraz innym uczestnikom,

• być zaopatrzeni w odpowiedni ubiór dostosowany do pogody,

17. W ramach ferii planuje się ognisko oraz zabawy ruchowe, poranek filmowy, warsztaty balonowe, gry planszowe, łamigłówki i inne.

18. Szczegółowy plan Ferii Zimowych 2020 zostanie przedstawiony uczestnikom w pierwszym dniu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Ferii zimowych 2020, szczególnie z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od Organizatora.

20. Samodzielne oddalenie się od instruktorów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności z wykluczeniem z udziału w półkolonii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.

21. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o zaistniałych wypadkach, urazach, chorobach i problemach wychowawczych.

22. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się niezwłocznie odebrać dziecko z zajęć na każde telefoniczne wezwanie Organizatora, szczególnie w przypadku choroby dziecka, płaczu, problemów wychowawczych czy innych przyczyn uniemożliwiających uczestnictwo dziecka w zajęciach lub utrudniających instruktorom prowadzenie zajęć.

23. W ramach ferii uczestnicy mają zapewniony popcorn podczas Poranku Filmowego, dnia 30.01.2020 oraz kiełbasę podczas ogniska 31.01.2019. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich alergiach i nietolerancjach pokarmowych dziecka.

24. Organizator nie zaleca przynoszenia na zajęcia cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, pieniądze, biżuteria, itp.).

25. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie trwania zajęć oraz za zniszczenia rzeczy dokonanych przez innych uczestników ferii.

26. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie prawni.

27. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika na szkodę Organizatora jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

28. Zgłoszenie dziecka do udziału w feriach zimowych jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Karta uczestnictwa i zgoda na wykorzystania wizerunku dziecka znajdują się na naszych stronach internetowych: www.soksulecin.pl oraz www.bibliotekasulecin.pl - można wypełnić na miejscu lub przynieść do SOK wydruk. 

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka