Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

KFS-nabór wniosków!

08-10-2019

KFS-nabór wniosków!
Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie ogłasza nabór na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Termin rozpoczęcia naboru 01.10.2019r.
Termin zakończenia - do wyczerpania limitu środków na dany rok, nie dłużej jednak niż do 31.10.2019r.
Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

W 2019 roku środki te będą przeznaczone na:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych (patrz: Barometr zawodów 2019 powiat sulęciński);

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości Wnioskodawca musi wykazać, że osoba odbywająca wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie posiada egzaminu maturalnego (np. oświadczenie osoby odbywającej wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Podmioty uprawnione do korzystania z środków w ramach tego priorytetu to:
• Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS lista ta jest dostępna pod adresem :
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html
Status przedsiębiorstwa społecznego mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe (np. fundacje i stowarzyszenia) spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, a także kościelne osoby prawne.
• Spółdzielnie socjalne - to podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Bez względu na to czy spółdzielnia socjalna także posiada status przedsiębiorstwa społecznego, jest ona uprawniona do skorzystania ze środków w ramach tego priorytetu.
• Zakłady aktywności zawodowej - to podmioty, które mogą być tworzone przez gminę, powiat oraz fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, decyzję o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda.

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.
Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późno zm.);

5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu

W ramach tego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować obowiązkowe szkolenia branżowe nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego - prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
W przypadku szkoleń dla nauczycieli innych niż nauczyciele zawodu, status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Wnioskodawcą może być zarówno szkoła publiczna jak i niepubliczna.
Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą korzystać zarówno nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na podstawie innych umów spełniających wymogi KFS (tj. umowy pozwalające na zachowanie statusu pracownika).
Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wykazać (wystarczy oświadczenie), że przekwalifikowanie bądź nabycie nowych uprawień czy umiejętności pozwoli na pozostanie danego nauczyciela w dotychczasowym zawodzie;

6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć jedynie na działania, które jeszcze nie zostały rozpoczęte.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Zasadami przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z którymi pracodawca jest zobowiązany zapoznać się przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku.

Wniosek pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy oraz Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie: www.pupsulecin.pl - dokumenty do pobrania - Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub w siedzibie Urzędu - pokój numer 21, tel. 95 755 23 36 wew. 23.

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


 

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka