Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

Naczelnik Wydziału
Adrianna Banak

tel. (95) 755 52 43-46, wew. 32
e-mail: adrianna.banak@pwiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 18a, pok. 111

 

Wydział realizuje zadania w zakresie:

1)  rejestracji pojazdów:

a)  prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,

b)  rejestrowanie pojazdów,

c)  wyrejestrowanie pojazdów,

d)  wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,

e)  przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,

f)  wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,

g)  nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

h)  czasowe wycofaniem pojazdów z ruchu,

2)  wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:

a)  prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,

b)  wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,

c)  wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

d)  realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,

e)  zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

f)  cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

g)  kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,

h)  wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

3)  działalności gospodarczej:

a)  wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób  i rzeczy,

b)  wydawanie i  cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

c)  wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,

d)  wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

e)  wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,

f)  wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,

g)  kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,

h)  wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

i)  wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

j)  nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców,

k)  wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

l)  rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,

m)  sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy  statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,

n)  wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

o)  sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności  regulowanej,

p)  wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,

q)  wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,

r)  wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,

s)  nadzór na stacjami kontroli pojazdów,

t)  realizowanie zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym,

4)  w zakresie ewidencji akt pojazdów i kierowców:

a)  prowadzenie ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,

b)  uzupełnianie posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,

c)  udostępnianie danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.


Pracownicy:   

Stanowiska ds. komunikacji

Agnieszka Oleksak
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 30
ul. Lipowa 18a, pok. 110

Jolanta Rajfur
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 33
ul. Lipowa 18a, pok. 110

Danuta Grygorcewicz
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 34
ul. Lipowa 18a, pok. 110 

Stanowisko ds. publicznego transportu zbiorowego i rejestru działalności regulowanej
Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 32
ul. Lipowa 18a,
69-200 Sulęcin

 

WYMIANA LUB UZYSKANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY PO ZATRZYMANIU ZA BRAK WAŻNOŚCI DOKUMENTU (KT-31) 

 

 • Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 •  

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w  pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
 • oryginał orzeczenia psychologicznego potwirdzającego brak przeciwskazań do kierowania pojazdami dotyczy kategorii: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D1+E, D+E prawa jazdy,
 • kserokopia pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku zatrzymania terminowego prawa jazdy),
 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.
 •  

Do wglądu:

 • oryginał pokwitowania o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,

 

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:

 • oryginał dowodu osobistego,
 • oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy.