Powiat Sulecinski

<     >

Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Agnieszka Harasimowicz

tel. (95) 755 5243-46, wew. 21
email:agnieszka.harasimowicz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 18a, pok. 103

 
Wydział realizuje zadania w zakresie:

1) budownictwa w tym między innymi:

a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz rozbiórkę oraz decyzji o przeniesieniu pozwoleń i ich zmianie,

b) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz budowy nie wymagających pozwolenia na budowę,

c) prowadzenie postępowań w sprawie odstępstwa od warunków technicznych,

d) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

e) prowadzenie rejestrów,

f) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w oparciu o ustawę o własności lokali.

2) ochrony środowiska w tym między innymi:

a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gmin,

b) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,

c) ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,

d) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania linii brzegu dla wód,

e) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

f) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

g) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie wypływać na środowisko,

h) zezwalanie w drodze decyzji na powadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

i) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

j) pkreślanie, w drodze decyzji zadań właścicieli lasów, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych,

k) nadzór nad zalesieniami, w tym naliczanie ekwiwalentu właścicielom gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,

l) dokonywanie wpisu do rejestru i wydawanie zaświadczeń o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru żywych zwierząt egzotycznych,

m) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,

n) wydawanie zezwoleń na przegrodzenie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,

o) wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,

p) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

3) geologii w tym między innymi:

a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych

b) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmiana,

c) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych.

2. Zadania z zakresu geologii starosta realizuje przy pomocy Geologa Powiatowego.

 

Pracownicy:

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Przemysław Litwin
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25
ul. Lipowa 18a, pok. 208

Stanowisko ds. budownictwa
MichałTesz
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104

Stanowisko ds. budownictwa
Zdzisław Miąsek
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska
Krystyna Wójcik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 26
ul. Lipowa 18a, pok. 105

OGŁOSZENIA

Szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

Starosta Sulęciński zaprasza do udziału w przetargu nieruchomości

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy stanowiący własność Skarbu Państwa, położony w Torzymiu przy ul. Warszawskiej 5.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.

"Aktywnie po integrację"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na integracyjny rajd i turniej gier planszowych "Grzybobranie i inne granie".

Plakat w załączeniu

"Integracja niepełnosprawnych - możliwości i szanse"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na wojewódzką konferencję metodyczną "Integracja niepełnosprawnch - możliwości i szanse", która odbędzie się 03.11.2016 r. w Ośrodoku Kormoran w Sulęcinie.

Czytaj załącznik.

Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego

Starosta Sulęciński ogłasza nabór kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj załącznik.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta