Powiat Sulecinski

<     >

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwołany

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwołany

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-18.08.2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie pełnił dyżuru.
Za utrudnienia przepraszamy.
Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału
Agnieszka Harasimowicz
tel. (95) 755 5243-46, wew. 21
email:agnieszka.harasimowicz@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 18a, pok. 103


Z-ca Naczelnika
Stanowisko ds. ochrony środowiska
Przemysław Litwin
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 25
ul. Lipowa 18a, pok. 208


Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) budownictwa w tym między innymi:
a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz rozbiórkę oraz decyzji o przeniesieniu pozwoleń i ich zmianie,
b) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych oraz budowy nie wymagających pozwolenia na budowę,
c) prowadzenie postępowań w sprawie odstępstwa od warunków technicznych,
d) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
e) prowadzenie rejestrów,
f) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali w oparciu o ustawę o własności lokali.
2) ochrony środowiska w tym między innymi:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością gmin,
b) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych,
c) ustalanie wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
d) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania linii brzegu dla wód,
e) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
f) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
g) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie wypływać na środowisko,
h) zezwalanie w drodze decyzji na powadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
i) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
j) pkreślanie, w drodze decyzji zadań właścicieli lasów, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych,
k) nadzór nad zalesieniami, w tym naliczanie ekwiwalentu właścicielom gruntów zalesionych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
l) dokonywanie wpisu do rejestru i wydawanie zaświadczeń o rejestracji lub wykreśleniu z rejestru żywych zwierząt egzotycznych,
m) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
n) wydawanie zezwoleń na przegrodzenie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej,
o) wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracji sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb,
p) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
3) geologii w tym między innymi:
a) zatwierdzanie projektów robót geologicznych
b) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmiana,
c) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych.
2. Zadania z zakresu geologii starosta realizuje przy pomocy Geologa Powiatowego.

Pracownicy:


Stanowisko ds. budownictwa
Zdzisław Miąsek
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104


Stanowisko ds. budownictwa
Anna Banaś
tel. (95) 755 52 43 wew. 22
ul. Lipowa 18a, pok. 104


Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i ochrony środowiska
Krystyna Sobiecka-Wójcik
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 26
ul. Lipowa 18a, pok. 105

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursyu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Samodzielność sznsą na niezależną przyszłość" wybrano ofertę złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

Otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na n...

Otwarty konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość", w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - w roku 2017.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta