Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Projekt

Projekt

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych

Naczelnik Wydziału:
Z-ca Naczelnika wydziału:
Monika Apanowicz

tel. (95) 755 52-43-46 wew. 80
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie:
1) organizacji pracy urzędu:

a) prowadzenie sekretariatu, w tym:
- koordynowanie terminów spotkań starosty i członków zarządu z interesantami, kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami starostwa,
- prowadzenie kalendarza uroczystości reprezentacyjnych,
- przygotowywanie wyjazdów służbowych starosty i wicestarosty,
- wykonywanie czynności organizacyjnych dotyczących przygotowania narad, spotkań i uroczystości z udziałem starosty i wicestarosty (organizowanie cyklicznych spotkań starosty z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu sulęcińskiego,
- organizowanie odpraw starosty z kierownikami jednostek organizacyjnych,
- obsługa centrali telefonicznej starostwa,
- prowadzenie bazy adresowej związanej z korespondencją okolicznościową starostwa i współpraca z komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie jej aktualizacji,
- przygotowywanie korespondencji okolicznościowej,
- przygotowywanie korespondencji i przesyłek pocztowych wychodzących ze starostwa,
b) zapewnienie obsługi kancelaryjnej starostwa, w tym nadzór nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie:
- zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów, w tym kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników oraz udzielanie im wyczerpujących informacji, co do czasu i trybu załatwienia spraw,
- terminowe przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do starosty i członków zarządu,
- zapewnienie obsługi elektronicznych skrzynek pocztowych starostwa (e-puap,
starostwo@powiatsulecinski.pl),
- koordynowanie spraw związanych z kompleksowym wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie,
c) zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej starostwa, w tym:
- administrowanie budynkami starostwa oraz prowadzenie spraw związanych z ich remontami, przeglądami i konserwacją,
- zapewnienie zaopatrzenia materiałowo - technicznego starostwa,
- zapewnienie konserwacji wyposażenia starostwa,
- ubezpieczenie mienia starostwa i powiatu,
- zapewnienie transportu dla wyjazdów służbowych samochodami służbowymi,
- zapewnienie przeglądów technicznych, napraw, remontów samochodów służbowych,
- nadzorowanie eksploatacji samochodów służbowych,
- rozliczanie czasu pracy kierowców,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu,
d) zapewnienie obsługi informatycznej starostwa, w tym:
- realizowanie zadań przypisanych Administratorowi Systemów Informatycznych,
- zabezpieczenie prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa,
- nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją danych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz w wewnętrznej sieci Intranet,
2) oświaty i spraw społecznych, w tym:
a) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi,
b) realizowanie zadań związanych z powoływaniem i zatrudnianiem dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
c) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i przekształcaniem publicznych szkół specjalnych podstawowych i gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkolnych schronisk młodzieżowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
d) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, spraw dotyczących wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia z ewidencji,
e) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
f) przygotowywanie skierowań do szkół specjalnych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych,
g) prowadzenie sprawozdawczości i zadań wynikającej z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,
h) koordynowanie i nadzorowanie wprowadzania przez placówki oświatowe informacji do bazy SIO obejmujących dane dziedzinowe, których podstawą wykazywania są orzeczenia o niepełnosprawności,
i) analizowanie i opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
j) określenie szczegółowych zasad oraz przygotowywanie propozycji udzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
k) koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom,
l) udzielanie pomocy finansowej uczniom - stypendia,
m) diagnozowanie potrzeb w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego oraz projektowanie lub opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych, konsultowanie tych spraw z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą Zatrudnienia i pracodawcami,
3) ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:
a) zapewnienie nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi,
b) realizowanie zadań związanych z powoływaniem i zatrudnianiem dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych,
c) zapewnienie nadzoru i kontroli nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
d) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Rady Społecznej działającej przy zakładach opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest rada powiatu,
e) podejmowanie współpracy z samorządami gminnymi na terenie powiatu w zakresie zabezpieczenia opieki zdrowotnej,
f) ustalanie rocznego harmonogramu rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
g) podejmowanie współpracy z samorządami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek oraz podmiotami wchodzącymi w skład systemu opieki zdrowotnej,
h) opracowywanie, aktualizowanie programów zdrowotnych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdawczości,
i) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
- prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym kontrolowanie i rozliczanie udzielonych dotacji we współpracy z Wydziałem Finansowym,
- przygotowanie propozycji programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sporządzanie sprawozdań z realizacji tego programu,
j) nadzorowanie działalności stowarzyszeń działających na terenie powiatu oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego,
k) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji stowarzyszeń,
l) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,
m) zapewnienie współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami,
n) prowadzenie spraw związanych z udziałem powiatu w stowarzyszeniach i związkach, w tym nadzór nad terminowym dokonywaniem wpłat składek członkowskich (m.in. prowadzenie spraw związanych ze współpracą ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Powiatów Lubuskich i Konwentem Starostów Województwa Lubuskiego, Lokalną Grupą Działania "Kraina Szlaków Turystycznych"),
o) realizowanie zadań zmierzających do zapewnienia rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczania opieką amatorskiego ruchu artystycznego, współdziałanie w organizacji świąt i uroczystości,
p) podejmowanie współpracy z instytucjami w zakresie spraw związanych z realizacją zadań w obszarze szeroko pojętej kultury, w tym prowadzenie powiatowych instytucji kultury,
q) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju,
r) udzielanie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania środków pomocowych na inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe,
s) zapewnienie pomocy organizacjom pozarządowym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach
środków zewnętrznych,
t) zapewnienie obsługi administracyjnej i technicznej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
u) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
v) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o repatriacji,
w) realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
x) prowadzenie spraw związanych ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy,

Pracownicy:

Stanowisko ds. edukacji i pomocy społecznej
Monika Apanowicz
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 80
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Marta Krawczyk
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 82
ul. Lipowa 18a, pok. 205

w zastępstwie  Joanna Ciesielska
tel. (95) 755 52 43 wew. 82
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Pracownik interwencyjny I stopnia
Julita Stopka
tel. (95) 755 43-46 wew. 83
ul. Lipowa 18a, pok. 205

Stanowisko ds. czynności kancelaryjnych
Jadwiga Kijewska-Rzepka
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 16
ul. Lipowa 18a, pok. 112

Informatyk
Tomasz Stasiukiewicz
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 14 ul. Lipowa 18a, pok. 209

Stanowisko ds. zaopatrzenia i środków trwałych
Anna Dec
tel. (95) 755 52 43-46 wew. 13
ul. Lipowa 16, pok. 203

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu
Pracownik Interwencyjny I stopnia
Monika Kwiecień
tel. (95) 755 52 43-46 wew.10
ul. Lipowa 16, pok. 210
 

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta