Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli

Samodzielne, wieloosobowe stanowisko ds. kontroli realizuje zadania w zakresie:
1) przeprowadzania kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa i w jednostkach
organizacyjnych Powiatu w zakresie realizacji zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań powierzonych Powiatowi w drodze porozumień oraz w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej w zakresie wykonywania przez te jednostki zadań Powiatu;
2) przeprowadzania w podmiotach, którym została powierzona w drodze porozumienia lub umowy realizacja zadań własnych Powiatu, kontroli w zakresie sposobu wykonania tych zadań oraz wydatkowania przekazanych na ten cel środków;
3) przeprowadzania w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu kontroli
w zakresie gospodarki finansowej, procesów gromadzenia i dysponowania środkami
publicznymi, gospodarowania mieniem oraz funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
4) sporządzania protokołów kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, analizowanie informacji o realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych, inicjowanie kontroli sprawdzających;
5) opracowywania projektów rocznych planów kontroli;
6) sporządzania sprawozdań dotyczących realizacji planów kontroli;
7) współpracy z organami kontroli zewnętrznej przeprowadzającymi kontrole w Starostwie, nadzór nad przygotowywaniem przez komórki organizacyjne Starostwa projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne tych organów;
8) monitorowania realizacji przez komórki organizacyjne Starostwa zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, o których mowa w pkt 7;
9) prowadzenia książki kontroli przeprowadzanych w Starostwie;
10) prowadzenia dokumentacji kontroli, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, a także kontroli
zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie przez uprawnione do tego organy, chyba że odrębne przepisy prawa stanowią inaczej.";
OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta