Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu

Stanowisko ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Agnieszka Zmysłowska
(95) 755 52 43-46 wew. 12
ul. Lipowa 16, pok. 204

Stanowisko realizuje zadania w zakresie:
1) obsługi kancelaryjno - technicznej rady powiatu, jej komisji oraz zarządu,
2) organizacyjnego przygotowania posiedzeń rady, zarządu i komisji, sporządzania protokołów obrad, ustaleń, wniosków i opinii oraz przekazywania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym do wykonania,
3) współdziałania z przewodniczącymi: rady i komisji w zakresie organizacyjnego zabezpieczenia udziału
w posiedzeniach przedstawicieli poszczególnych jednostek, realizacji zadań zawartych w planach pracy, koordynacji czynności kontrolnych komisji rewizyjnej,
4) prowadzenia rejestrów i zbiorów uchwał organów powiatu, przekazywanie ich do publikacji, nadzoru Wojewody Lubuskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, do publicznej wiadomości oraz do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom,
5) prowadzenia rejestru oraz gromadzenia i udostępniania zbiorów aktów prawa miejscowego,
6) prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozdzieleniem na stanowiska pracy zarządzeń wewnętrznych starosty,
7) prowadzenia rejestrów interpelacji i wniosków rady powiatu oraz wniosków komisji,
8) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu rady powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet radnym oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
9) przygotowywania i przedkładania przewodniczącemu zarządu powiatu do akceptacji dokumentacji do wypłaty diet członkom zarządu oraz terminowe przekazywanie jej do Wydziału Finansowego w celu naliczenia i wypłacenia diet,
10) zapewnienia niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów,
11) prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych oraz członków zarządu,
12) prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez radnych oraz członków zarządu,
13) obsługi organizacyjno - technicznej wyborów samorządowych,
14) prowadzenia strony urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej,
15) prowadzenie intranetu starostwa.

 

OGŁOSZENIA

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

W dniu 26 września bieżącego roku, w toku intensywnych obrad Komisji Konkursowej postanowiono nie wyłonić zwycięzcy Konkursu na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz p...

W dniach 27 września - 3 października 2017 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy w roku 2018 Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta