Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ruszył projekt Sulęcińscy Zawodowcy

27-09-2013

Ruszył projekt Sulęcińscy Zawodowcy

Od października 2013r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rusza kolejny projekt pn. „Sulęcińscy zawodowcy", którego Beneficjentem jest Powiat Sulęciński. 13 czerwca 2013 r. w Zielonej Górze podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Sulęcińscy zawodowcy" Prioritet IX, Działanie 9.2.

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. „Sulęcińscy zawodowcy" to projekt skierowany do młodzieży z ZSLiZ w Sulęcinie, których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński. Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów klas zawodowych. Głównym celem projektu jest podniesienie wyników nauki i przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie programu rozwojowego. We wrześniu 2013r. odbyła się rekrutacja wśród 80 uczniów
z ZSLiZ w Sulęcinie. Uczniowie na podstawie deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie zostali objęci dodatkowym wsparciem. W ramach projektu uczniowie klas zawodowych będą rozwijać i doskonalić umiejętności i wiadomości z zakresu logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii oraz z zakresu eksploatacji pojazdów. Zatrudnieni zostali nauczyciele - specjaliści, którzy poprowadzą zajęcia pozalekcyjne w określonych dziedzinach. Dodatkowo uczniowie klas zawodowych na podstawie deklaracji dyspozycyjności oraz po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych zostaną zakwalifikowani do grupy wzmożonych praktyk u pracodawców m.in. Maszoński Logistic, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj, Hotel Chrobry oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa. Uczniowie zostaną także objęci pomocą z zakresu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego. W ramach projektu każdy uczeń otrzyma pakiet promocyjny, a szkoła zyska wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu m.in. projektory, tablicę interaktywną, kasę fiskalną, programy komputerowe do prowadzenia księgowości i przedsiębiorczości, a także filmy profilaktyczne.

Projekt zakłada wymiar różnorodności oraz zasadę równości płci i równości szans. Obejmuje konkretne działania mające na celu poprawę dostępu do dalszego kształcenia, w przyszłości zatrudnienia i rozwoju kariery bez względu na płeć. Udział dziewcząt i chłopców jest integralnym elementem planowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programu.

 

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta